Vedtægter for Billund Amatørscene

§ 1. Foreningens navn er Billund Amatørscene. Foreningen er hjemmehørende i Billund Kommune.

§ 2.Foreningens formål er, at opføre amatørteater i Billund og omegn. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. Som aktivt medlem kan optages enhver, som ønsker at indgå aktivt i foreningens aktiviteter. Der er ingen aldersbegrænsninger. Medlemskabet er gyldigt fra det tegnes til og med næstkommende generalforsamling.

§ 4. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der fastsættes et beløb for kategorierne Familiemedlemskab, Individuel voksen (14 år og derover), Individuel barn (under 14 år) og Støttemedlem. Kontingentet opkræves for det netop startede budgetår umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 5. Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen per e-mail til hver enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

§ 6. Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Årsregnskabet skal være afsluttet og behandlet af revisoren senest 15. april. Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen. Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Ved samlede tilskud på under 400.000 kr revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Ved samlede tilskud på 400.000 kr eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 1/3 af alle medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen, eller bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkal- delse sker på samme betingelser som for ordinær generalforsamling.

§ 8. Kun medlemmer, der har betalt kontingent iht. § 3 har stemmeret på generalforsamlingen. Alle medlemmer på 14 år og derover har stemmeret på generalforsamlingen. Et familiemedlemskab giver 2 stemmer på generalforsamlingen. Kun medlemmer over 18 år kan deltage i bestyrelsen med stemmeret. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en periode på to år, sådan at der vælges 3 medlemmer i år med ulige årstal og 2 medlemmer i år med lige årstal. Første gang ved lodtrækning, med mindre én eller flere ønsker at træde ud af bestyrelsen. Der vælges også 2 suppleanter og 2 revisorer, der alle er valgt for et år ad gangen, dog således at suppleanten ved indtrædelse i bestyrelsen overtager det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. De 2 suppleanter vil blive inddraget i bestyrelsesarbejdet efter behov.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg
  6. Den kommende sæson
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag om vedtægtsændringer eller til behandling under "Indkomne forslag" skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen for at kunne vedtages af generalforsamlingen.

§ 9. Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Er under halvdelen af medlemmerne tilstede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling kun med vedtægtsændringen på dagsordenen, og her kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 flertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 10. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens aktiviteter, men sammensætter efter behov de arbejdsgrupper, som står bag de enkelte forestillinger. Bestyrelsen kan i den forbindelse uddelegere praktiske opgaver til gruppeledere, som ikke behøver være medlem af bestyrelsen.

§ 11. Finansiering af foreningens opførelser søges nået ved kontingent, kommunalt tilskud, annoncer i programmer samt andet materiale vedr. forestillingen og anden form for sponsorstøtte.

§ 12. Opløsning af foreningen kan kun ske på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med dette ene punkt på dagsordenen, hvis · 2/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen, eller · bestyrelsen finder årsag hertil. Beslutning om nedlæggelse skal på begge ekstraordinære generalforsamlinger vedtages med 2/3 flertal.

§ 13. Ved opløsning af foreningen skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område. Aktiver i form af kulisser, kostumer m.v. skal så vidt muligt søges opbevaret, så det kan tilfalde fremtidige aktiviteter omkring amatørteater i Billund Kommune.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 30. april 2002.
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 30. april 2009.
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. april 2016.